Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHOJNOWIE

 

 

§ 1

 

Organizacja Warsztatów Szkolnych

 

 

  1. Regulamin Warsztatów jest uzupełnieniem Statutu Szkoły i obowiązuje wszystkich uczniów pobierających naukę w warsztatach szkolnych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników warsztatów szkolnych.
  2. Warsztaty szkolne zorganizowane są w formie wyspecjalizowanych pracowni, które przydzielone są poszczególnym nauczycielom zawodu. Nauczyciel zawodu zobowiązany jest do szczególnego dbania
    o powierzony majątek, właściwe i efektywne jego wykorzystanie, mając na uwadze aspekt ekonomiczny, wychowawczy, a także bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.
  3. Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również techniczno - usługową i rolniczą.
  4. Odpowiedzialnym za organizację zajęć praktycznych jest kierownik warsztatów szkolnych i nauczyciele nauki zawodu.
  5. Dyrektor szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków kierownika warsztatów szkolnych w zakresie działalności placówki.
  6. Schemat organizacyjny warsztatów szkolnych oraz arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, opracowuje kierownik  warsztatów i przedkłada dyrektorowi szkoły do akceptacji i zatwierdzenia.
  7. Bezpośrednim organem nadzorującym warsztaty jest dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

 

 

§ 2

Regulamin warsztatowy

 

1.     Czas trwania zajęć uczniów, rodzaj zajęć dla poszczególnych uczniów, tygodniowy plan zajęć i harmonogram podziału na grupy określa arkusz organizacyjny szkoły oraz plan lekcji.

2.     Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zapoznawani są
z regulaminem warsztatów szkolnych, zasadami oceniania zajęć warsztatowych oraz przepisami bhp i ppoż.

3.     Prawo wstępu do pracowni mają tylko uczniowie odbywający w niej zajęcia. Opuszczanie działu lub stanowiska pracy jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4.     Za wszelkie mienie warsztatu: zagubione, niezwrócone lub zniszczone przez uczniów umyślnie odpowiada materialnie uczeń i rodzice lub opiekunowie ucznia.

5.     Do zajęć może przystąpić uczeń posiadający właściwy strój roboczy.

6.     Uczniowi nie wolno wykonywać innych prac nie zleconych przez nauczyciela.

7.     Uczeń zobowiązany jest prowadzić dzienniczek z zajęć praktycznych.

8.     Obecność uczniów na zajęciach praktycznych oraz ocena z zajęć odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym, spóźnienia pow. 15 min traktowane są jako godzina nieobecności ucznia.

9.     Wszelkie uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi należy bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi.

10.                        Samodzielne uruchamianie maszyn i urządzeń przez uczniów jest zabronione.

11.                        Zabrania się przynoszenia do warsztatów przedmiotów i rzeczy wartościowych oraz większych kwot pieniężnych (jeżeli zajdzie taka konieczność, to należy je złożyć w depozyt u nauczyciela prowadzącego zajęcia).

12.                        Uczeń jest klasyfikowany z zajęć praktycznych, jeżeli został oceniony ze wszystkich programowych działów. Jeżeli uczeń jest niesklasyfikowany z jednego działu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną oznacza to, że jest niesklasyfikowany lub uzyskał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych.

13.                        Warunkiem klasyfikacji jest udział w 50%  zajęć (dopuszcza się zwolnienienia z zajęć: zwolnienia lekarskie, delegacje szkolne, wezwania do WKU, Sądu, Policji itp.)

14.                        W uzasadnionych przypadkach (długotrwałe zwolnienia lekarskie, leczenie szpitalne itp.) dopuszcza się indywidualną formę zaliczenia działu warsztatowego. Sposób i zakres prac zaliczeniowych ustala nauczyciel działu w porozumieniu z kierownikiem warsztatów szkolnych.

 

 

§ 3

Dyscyplina pracy i bhp na zajęciach praktycznych

 

1.     Do zajęć praktycznych należy dopuścić uczniów po uprzednim zapoznaniu ich z regulaminem pracy, wydziałowymi przepisami bhp i szczegółowymi zasadami bhp na stanowisku pracy.

2.     Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych obowiązkiem ucznia jest:

2.1       Być przygotowanym teoretycznie do wykonywania pracy.

2.2       Włożyć ubranie robocze.

2.3        Przygotować zgodnie z poleceniem nauczyciela wszystkie narzędzia i materiały potrzebne do wykonania danej pracy.

2.4        Doprowadzić do porządku miejsce pracy, sprzątnąć niepotrzebny materiał  i odpady.

2.5        Sprawdzić stan narzędzi; używanie narzędzi niesprawnych jest zabronione.

2.6        Sprawdzić stan techniczny urządzenia, na którym będą wykonywane prace.

3.     W czasie pracy uczeń powinien:

3.1      Wykonywać bezwzględnie polecenia nauczyciela zawodu.

3.2      Współpracować z wyznaczonymi przez nauczyciela uczniami.

3.3      Narzędzia niezbędne do pracy przechowywać na właściwym miejscu.

3.4      Układać w określonym miejscu detale i odpadki.

3.5      Używać okularów ochronnych i rękawic na wyznaczonych stanowiskach pracy

3.6      Dostrzeżone uszkodzenia urządzeń lub narzędzi zgłaszać natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

3.7      Stanowisko pracy i dział opuszczać tylko za zgodą nauczyciela zawodu - chyba, że wymaga tego bezpieczeństwo pracy.

3.8      Wykonywać tylko te prace, które uczeń otrzymał do wykonania od nauczyciela zawodu.

3.9      Szanować i opiekować się majątkiem warsztatów szkolnych znajdującym się w otoczeniu pracy.

3.10 Każdy wypadek lub uszkodzenie ciała bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

4.     Po skończonej pracy uczeń zobowiązany jest:

4.1     Uporządkować swoje stanowisko pracy.

4.2     Zwrócić pożyczone narzędzia.

4.3     Dokonać zapisu w dzienniczku zajęć praktycznych.

5.     Uczeń ma prawo do:

5.1      Odmowy wykonania zadania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub uszkodzenia maszyn, urządzeń.

5.2      Poszanowania godności osobistej.

5.3      Odpoczynku w przewie pomiędzy zajęciami.

5.4      Jawnej i bieżącej oceny swojej pracy.

5.5      Uzyskania od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień, instrukcji dotyczącej wykonywanych ćwiczeń, prac warsztatowych.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Zakres obowiązków nauczyciela zawodu

 

1.     Nauczanie i wychowywanie powierzonych mu uczniów.

2.     Realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązującego programu nauczania.

3.     Systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

4.     Stosowanie właściwych metod wychowawczych i metod nauczania.

5.     Organizowanie samodzielnej pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie i ocenianie.

6.     Poznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

7.     Branie czynnego udziału w posiedzeniach komisji przedmiotów zawodowych i realizowanie jej uchwał.

8.     Utrzymywanie kontaktu i współdziałania z rodzicami (opiekunami)
w wychowywaniu uczniów i uzyskiwaniu przez nich odpowiednich wyników nauczania.

9.     Stałe pogłębianie swej wiedzy pedagogicznej i merytorycznej przez samokształcenie i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

10.                        Nauczyciel zawodu powinien po zakończonych zajęciach dokonać oceny ucznia biorąc pod uwagę głównie umiejętności zawodowe ucznia.

11.                        Należyte i terminowe przygotowanie do pracy warsztatowej urządzeń
i stanowisk pracy,

12.                        Zapewnienie pełnego wykorzystania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy,

13.                        Rozwijanie przez uczniów inicjatywy oraz myślenia technicznego
i  ekonomicznego.

14.                        Przestrzeganie zasad bhp w warsztacie szkolnym oraz wdrażanie uczniów do przestrzegania tych zasad,

15.                        Czuwanie nad starannym obchodzeniem się uczniów z urządzeniami
i narzędziami oraz nad oszczędnym zużyciem materiałów,

16.                        Zapewnienie należytej konserwacji maszyn oraz organizowanie we właściwym czasie ich remontów.

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.     Uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, że zostali zapoznani z powyższym regulaminem.

2.     Za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu warsztatów szkolnych, przepisów bhp i ppoż. Odpowiada uczeń (dyrekcja szkoły, kierownik warsztatów szkolnych i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności).

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©