EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2020r.

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

 

23.06.2020

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

AU.20 - 4

 AU.35. – 12

     TG.07. - 9

TG.12. – 1

 

[26 osób]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy ul. Witosa 1)

 

 

Lucyna Olszewska – przewodniczący

osoba spoza szkoły -członek

 

23.06.2020

(wtorek)

godz. 10.00

(60 min.)

 

M.18. – 1

MG.18. – 14

  MG.19. – 9

 

[24 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 2

(aula przy ul. Poźniaków)

 

 

Elżbieta Zięcina – przewodniczący

osoba spoza szkoły -członek

 

23.06.2020

(wtorek)

godz. 12.00

(60 min.)

 

A.36. - 1

      T.15. - 2

 

[3 osoby]

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr - 1

(aula przy ul. Witosa 1)

 

 

Artur Tomala - przewodniczący

osoba spoza szkoły -członek

 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PISEMNA

AU.20.

BS I stopnia: sprzedawca kl. III

AU.35.

Technik ekonomista kl. II

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

MG.18.

BS I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych kl. III

oraz Technik pojazdów samochodowych kl. III

M.18

ZSZ : mechanik pojazdów samochodowych - poprawka

MG.19.

Technik mechanik kl. III

M.44.

Technik mechanik - poprawka

T.15.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - poprawka

TG.12

Technik hotelarstwa - poprawka

TG.07

Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PISEMNĄ  EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ MOŻE MIEĆ KALKULATOR PROSTY - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz  dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec –lipiec 2020

 – 31  SIERPNIA 2020r.

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT GŁÓWNY PZS w Chojnowie przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej -do końca stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego 

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  sesja letnia czerwiec-lipiec 2020r.

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

 

DATA

 

KWALIFIKACJA

 

MIEJSCE  EGZAMINU

 

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

 

22.06.2020

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.12.

[3 osoby]

P. Karpiel

M. Panasowiec

I. Piaskowy

PZS w Chojnowie

sala nr- 5a

(sala obok pracowni hotelarskiej ul. Witosa 1)

 

 

 

Beata Majkut – przewodniczący

osoba spoza szkoły – członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2020

(poniedziałek)         godz. 13.00

(150 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.15.

[4 osoby]


D. Bielecka

T. Bielecki

A. Jarząb

S. Kudrel

PZS w Chojnowie

sala nr- 6a

(sala obok pracowni hotelarskiej  ul. Witosa 1)

 

 

 

Małgorzata Rzeźnik-Wójtowicz-przewodniczący

osoba spoza szkoły – członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2020 (poniedziałek)         godz. 13.00

(120 min.)

 

 

 

M.42.

[1 osoba]

K. Waganiak

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 10

(pracownia ekonomiczna

ul. Witosa 1)

 

 

Krystyna Pisarska – przewodniczący

osoba spoza szkoły – członek

 

 

 

 

24.06.2020

(środa)         godz. 16.00

(120 min.)

 

 

M.44.

[5 osób]

T. Hetnar

K. Kościelny

M. Kukliński

A. Paras

K. Uroda

 

CKP w Legnicy

sala nr - 121

(ul. Grunwaldzka 2-20)

 

 

Grzegorz Kamiński – przewodniczący

osoba spoza szkoły – członek

 

opiekun pracowni: Grzegorz Enzinger

 

 

25.06.2020

(czwartek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

AU.35.

[12 osób]

kl.2 TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Joanna Więcław  – przewodniczący

Anna Kulpińska -członek

osoby spoza szkoły – członek

 

opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

 

 

 

26.06.2020

(piątek)         godz. 9.00

(180 min.)

 

 

A.36.

[4 osoby]

L. Boho

M. Mamczarek

D. Nowak

T. Szczepanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 4

(pracownia

ekon. – informat.

ul. Witosa 1)

 

 

Agnieszka Tomala  – przewodniczący

osoba spoza szkoły – członek

 

opiekun pracowni: Anna Ostropolska

 

 

 

 

 

29.06.2020

(poniedziałek)         godz. 8.00

(150 min.)

 

 

AU.20.

[4 osoby]

I. Gruszka

K. Kluga

J. Marek

A. Nowogrodzka

 

 

     CKZiU w Legnicy

ul. Lotnicza 26

sala nr – 105

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym i skład Komisji ustala we własnym zakresie

 

30.06.2020

(wtorek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

TG.07

- J. Bojda

- O. Chmara

- M. Gorzyński

- D. Jadach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZS w Chojnowie

sala nr- 6

(pracownia gastronomiczna

przy ul. Witosa 1)

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Aleksandra Siuda – godz. 8.00

Józef Chrząszcz – godz.12.00

Artur Tomala – godz. 16.00

 

 

 

 

ANETTA CHALIK – egzaminator

asystent techniczny Agnieszka Kilkus

30.06.2020

(wtorek)        

godz. 12.00

(120 min.)

 

TG.07

- P. Mazur

- A. Sopkowicz

- N. Zapała

 

30.06.2020

(wtorek)        

godz. 16.00

(120 min.)

TG.07

- M. Nowicka

- F. Szlapiński

 

01.07.2020

(środa)         godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.19

- M.Baryło

- K. Hołowiński

- K. Kopeć

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr - 8

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Mirosław Zieleń

 

 

 

 

BOGUMIŁ BOLEJKOegzaminator

asystent techniczny: Jacek Czerwiński

 

01.07.2020

(środa)        

godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.19

- M. Merunowicz

- M. Perchaluk

- M. Rajczakowski

 

01.07.2020

(środa)        

godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.19

- W.Sikora

- B. Szachlarski

- M. Szczoczarz

 

 

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Koropacki

 

 

ADAM ORZECHOWSKI -egzaminator

asystent techniczny: Andrzej Polański

 

01.07.2020

(środa)        

godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.18

- P. Ardeli

- M. Darmoros

- G. Fuławka

 

 

01.07.2020

(środa)        

godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.18

- P. Kubrak

- S. Lubaszewski

- M. Szura

 

02.07.2020

(czwartek)         godz. 8.00

(120 min.)

 

MG.18

- M. Urszulak

- B. Andruszczyszyn

- D. Gąsior

 

 

 

 

CKP w Legnicy

sala nr – 7

(ul. Grunwaldzka

 2-20)

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Jacek Najduk

 

 

ADAM ORZECHOWSKI -egzaminator

asystent techniczny: Andrzej Polański

 

02.07.2020

(czwartek)        

godz. 12.00

(120 min.)

 

MG.18

- A. Korput

- J. Łajus

- J. Sznajder

 

02.07.2020

(czwartek)        

godz. 16.00

(120 min.)

 

MG.18

- D. Tomiak

- K. Żadkowski

- D. Zawada

 

 

Oznaczenie kwalifikacji:

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

AU.20.

BS I stopnia: sprzedawca kl. III

AU.35.

Technik ekonomista kl. II

A.36.

Technik ekonomista- poprawka

MG.18.

BS I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych kl. III

oraz Technik pojazdów samochodowych kl. III

MG.19.

Technik mechanik kl. III

M.42

Technik pojazdów samochodowych - poprawka

M.44.

Technik mechanik - poprawka

T.15.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - poprawka

T.12

Technik hotelarstwa - poprawka

TG.07

Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

Oznaczenie sali :

sala nr 5a (ul. Witosa 1)  pracownia języka polskiego s. 17, I piętro

sala nr 8        (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 :warsztaty w budynku)

sala nr 105 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

                     ul. Lotnicza 26 : budynek)

sala nr 7 (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy  ul. Grunwaldzka  2-20 : warsztat)

sala nr 121   (Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

                      ul. Grunwaldzka 2-20 : budynek)

sala nr.4 (ul. Witosa 1)    pracownia ekonomiczno-informatyczna s. 30, II piętro

sala nr.10 (ul. Witosa 1)    pracownia ekonomiczna s. 29, II piętro

sala nr 6 (ul. Witosa 1) pracownia gastronomiczna

 

ZDAJĄCY NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ W DANYM ZAWODZIE ZGŁASZAJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI (DOWODEM OSOBISTYM) ORAZ DŁUGOPISEM Z CZARNYM WKŁADEM.

KAŻDY ZDAJĄCY  NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ Z WYKONANIEM  ZGŁASZA SIĘ Z UBRANIEM ROBOCZYM  - dodatkowo kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z aktualną książeczką zdrowia.

 Własne, dozwolone przybory, które zdający może wnieść na salę części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

1.

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

………………………………………………………………..

 

2.

AU.35.

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

3.

A.36.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kalkulator prosty*

4.

MG.18.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

-------------------------------------------------------

 

5.

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

------------------------------------------------------

6.

M.42

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

7.

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

…………………………………………………………………..

 

8.

T.15.

Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

9.

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*,ołówek, gumka, linijka,  temperówka

 

10.

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

 

------------------------------------------------------

KALKULATOR PROSTY *- jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

WYNIKI EGZAMINU – 31 SIERPNIA 2020r.

 

Termin przekazania przez OKE we Wrocławiu

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 dla sesji czerwiec –lipiec 2020 – 31 SIERPNIA 2020r.

 (Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu  oraz  karty oceny  z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE: www.oke.wroc.pl, zakładka: Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 )

PEŁNA INFORMACJA O WYNIKACH z poszczególnych części egzaminu  oraz ODBIÓR Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzieSEKRETARIAT GŁÓWNY PZS w Chojnowie przy ul. WITOSA 1

Zdający, który nie zdał  egzaminu ponownie składa deklarację do kierownika szkolenia praktycznego, p. Jolanty Chylak po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów i absolwentów PZS w Chojnowie

W trakcie (oraz po ukończeniu szkoły – absolwenci) deklarację przystąpienia do egzaminu   (absolwent) składa do kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszonego przez dyrektora OKE (zwyczajowo do sesji zimowej – do 10 września; do sesji letniej do 10 stycznia). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) Egzamin zawodowy/ Informacje dla zdających lub w szkole, w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego  - p. Jolanty Chylak

Uczeń szkoły, który:

 - nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu lub jednej z części tego 

   egzaminu,

-  przerwał egzamin (jedna z części egzaminu została unieważniona),

-  nie zdał egzaminu zawodowego lub jednej z jego części, ma prawo przystąpić

   do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 

   terminach jego przeprowadzania    (po złożeniu deklaracji).

 

Przez pięć kolejnych lat uczeń/absolwent może ponownie przystępować do niezdanej części egzaminu, lub do części na której był nieobecny (którą przerwał). Po upływie 5 lat musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w pełnym zakresie. Upływ tego okresu ustala się licząc pięć lat od dnia przeprowadzania części pisemnej egzaminu, do której po raz pierwszy uczeń  przystąpił lub powinien przystąpić na podstawie złożonej deklaracji.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©